Paziņojums Drukāt

 Cien. Jelgavas iedzīvotāji!

Vēlamies Jūs informēt, ka SIA „Jelgavas ūdens” realizētā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi šādā objektā:

Kanalizācijas tīklu paplašināšana – Parka, Apiņu, Biešu iela

Aicinām Jūs vienkāršotā kārtībā pieslēgties izbūvētajiem ielu tīkliem.

VIENKĀRŠOTĀ KĀRTĪBA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PIESLĒGŠANAI PROJEKTA „ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA JELGAVĀ” PERSPEKTĪVAJIEM ŪDENSVADA UN SAIMNIECISKĀS KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM:

Jelgavas pilsētas ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus atļauts izbūvēt vienkāršotā kārtībā, saskaņā ar 2005.gada 29.novembra Jelgavas pilsētas domes administrācijas izdoto rīkojumu Nr.749-ri.

Tehnisko noteikumu saņemšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegumu (iesniegumu aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);
  • Zemesgrāmatas apliecības kopiju;
  • Zemes robežu plāna kopiju;
  • Pilnvaras kopiju, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.

 

Pēc minēto dokumentu saņemšanas, SIA „Jelgavas ūdens” noteiktā kārtībā sagatavo tehniskos noteikumus ar shēmu.

Pakalpojuma maksa par tehnisko noteikumu un shēmas izstrādi ir 33,12 LVL.

Ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada pieslēgumu tīkliem atļauts veikt sertificētai fiziskai personai vai Būvkomersantu reģistrā reģistrētai juridiskai personai.

Izbūvētos pieslēgumus pieņem ekspluatācijā SIA „Jelgavas ūdens” pārstāvis. Pēc pieslēgumu pieņemšanas ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam SIA „Jelgavas ūdens” abonentu daļā ir jānoslēdz līgums ar SIA „Jelgavas ūdens” par pakalpojumu saņemšanu.

Tālrunis informācijai: 63007106.

Ar cieņu, SIA „Jelgavas ūdens”

  PROJEKTU “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.


Ieguldījums Tavā nākotnē!