Paziņojums Smilšu, Rūpniecības, Filozofu, Dambja Ielas, Miezītes Ceļa, Īsās, Laimas un Spāru ielas iedzīvotājiem Drukāt

ju

SIA „Jelgavas ūdens” informē, ka realizētā Projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” un Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi, sniedzot iedzīvotājiem iespēju vienkāršotā kārtībā pieslēgties izbūvētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam sekojošos objektos:

  • Smilšu ielā Nr. 43.,45.,47.,49.,46.,48.,50.,52.,54.,56.,58.,60 – ūdensapgādes tīklam;
  • Filozofu ielā, Smilšu ielā, Dambja ielā un Rūpniecības ielā - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam;
  • Miezītes ceļā –kanalizācijas tīklam;
  • Īsā ielā – kanalizācijas tīklam;
  • Laimas un Spāru ielā – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam.


VIENKĀRŠOTĀ KĀRTĪBA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PIESLĒGŠANAI PROJEKTA
„ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA JELGAVĀ”
PERSPEKTĪVAJIEM ŪDENSVADA UN SAIMNIECISKĀS KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM:


Jelgavas pilsētas kanalizācijas izvadus atļauts izbūvēt vienkāršotā kārtībā, saskaņā ar 2005.gada 29.novembra Jelgavas pilsētas domes administrācijas izdoto rīkojumu Nr.749-ri.

Tehnisko noteikumu saņemšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 Iesniegumu (iesniegumu aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);

  • Zemesgrāmatas apliecības kopiju;
  • Zemes robežu plāna kopiju;
  • Pilnvaras kopiju, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.


Pēc minēto dokumentu saņemšanas, SIA „Jelgavas ūdens” noteiktā kārtībā sagatavo tehniskos noteikumus ar shēmu.
Pakalpojuma maksa par tehnisko noteikumu un shēmas izstrādi ir 47.12 EUR (33,12 LVL).
Kanalizācijas izvada pieslēgumu tīkliem atļauts veikt sertificētai fiziskai personai vai Būvkomersantu reģistrā reģistrētai juridiskai personai.

Izbūvētos pieslēgumus pieņem ekspluatācijā SIA „Jelgavas ūdens” pārstāvis. Pēc pieslēgumu un ūdens patēriņa skaitītāja pieņemšanas ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam SIA „Jelgavas ūdens” abonentu daļā ir jānoslēdz līgums ar SIA „Jelgavas ūdens” par pakalpojumu saņemšanu.

Tālruņi informācijai:

  • 63007106-tehniskā daļa
  • 63022886; 22009356- abonentu daļa

 

Ar cieņu, SIA „Jelgavas ūdens”

 

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA” UN
PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS
UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!