Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā KF/PĪG/2014/02 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 19. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.:  KF/PĪG/2014/02

Pasūtītājs:     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”   

Iepirkuma līguma priekšmets:    „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projekta būvuzraudzība”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  Inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana Līgumam „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (projektēšana un būvdarbi)”

Grozījumu īss apraksts: Grozījumi attiecībā uz prasībām par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, attiecībā uz prasībām par Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un Iepirkuma Līgumu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2014. gada 4. aprīlim plkst. 10:00,
SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā  

lasit talak