Noslēgts būvdarbu līgums „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” Drukāt

ju

2014. gada 20. maijā SIA ”JELGAVAS ŪDENS” projekta „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr. 3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/003/001) īstenošanai noslēdza līgumu Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr. KF/PĪG/2014/01) ar Uzņēmēju SIA ”Ostas celtnieks”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 1 991 483,52 EUR.

Civiltiesiskais līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir parakstīts 2014. gada 31. janvārī, kas paredz Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 996 899,56 EUR minētā Projekta realizācijai.

Līguma „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” ietvaros paredzēts veikt normatīvo aktu prasībām atbilstošu segta tipa dūņu lauku (~4800m² platībā) izbūvi esošajā Jelgavas pilsētas Notekūdens attīrīšanas ietaišu (NAI) teritorijā.

Pēc projekta realizācijas tiks nodrošināta dūņu apstrāde atbilstoši likumdošanai; ievērojami samazināts no dūņu laukuma uz NAI novadāmā notekūdens daudzums; novērsta papildus smaku emisija, kā arī samazināta esošo smaku iespēja izplatīties pilsētas apkārtnē; novērsta iespēja ārkārtas gadījumā (ekstremāli plūdi, nokrišņi) Lielupes ūdensbaseina piesārņojums, jo dūņu galvenā masa glabāsies 50-100 metrus tālāk no Driksas upes krasta kā līdz šim; likvidēta degradēta vide (veco attīrīšanas ietaišu būves).

Līguma ietvaros veikto būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA ”Firma L4”. 2014. gada 20. maijā SIA ”JELGAVAS ŪDENS” noslēdza ar Izpildītāju SIA ”Firma L4” Līgumu „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projekta būvuzraudzība”, id.Nr. KF/PĪG/2014/02. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 26 200,00 EUR.

 

projektu ”NOTEKŪDEŅU DŪŅU LAUKU PAPLAŠINĀŠANA JELGAVAS PILSĒTAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISĒS” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!