Aktuāli

ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMS

SIA "Jelgavas Ūdens" informē, ka 01.03.2024. sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem Meiju ceļā 30 būs ūdens padeves pārtraukums Meiju ceļš 14; 16; 30; 32; 34; 36; 28; 40; 42; 46; 46A; 48; 50 un Zvejnieku iela 9A.

Aptuvenais ūdensapgādes atjaunošanas laiks plkst. 17:00.

Pēc ūdensapgādes atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās.

SIA ”Jelgavas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Meklēt

Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 pilsaimnieciba lv new

Vārda dienu svin

Ilgvars, Ivars
REALIZĒTS PROJEKTS "SIA "JELGAVAS ŪDENS" HLORĒTAVAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA” Drukāt

NAP_EU_REACT_EU.png 

Hlorētavas ēka

Projekts realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta "SIA "JELGAVAS ŪDENS" Hlorētavas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. Nr.4.2.2.0/21/A/085 (turpmāk – Projekts) ietvaros, kas tiek īstenots  4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ietvaros.

 
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā (jūlijs-decembris, 2023)
10 janvāris 2024
Drukāt

Pārskata periodā, pamatojoties uz 2022. gada 18. martā starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un SIA “JELGAVAS ŪDENS” noslēgto Sadarbības līgumu par Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu, veikti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi Rubeņu ceļa piebraucamā ceļā un jaunveidojamās ielas no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam nodalījuma joslā Lielupes industriālā parka (LIP) teritorijā, Jelgavā.

Būvniecības laikā LIP ceļā Nr. 1 (Pavītolu ielā) un LIP ceļā Nr.2 (Gaujas ielā) tika izbūvēti ūdensapgādes tīkli ar kopējo tīklu garumu 638,5 m un sadzīves kanalizācijas tīkli  - 633,5 m, kā arī veikta esošo ūdensapgādes tīklu un sadzīves kanalizācijas tīklu demontāža:

Nr.p.k.

Ceļa Nr. / Ielas nosaukums

Izbūvētie tīkli (m)

Ūdensapgāde

Sadzīves kanalizācija

1

Nr.1 / Pavītolu iela

438.2

425.4

2

Nr.2 / Gaujas iela

200.3

208.1

Kopā:

638.5

633.5


Uz doto brīdī ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības darbi ir pabeigti un tiek gatavota dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.

 
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
28 decembris 2023
Drukāt

28.12.2023.                                                                                                                                                                                     Nr.161 (prot. Nr.52, 2.p.)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2023.gada 16.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS”, reģistrācijas numurs: 41703001321, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – SIA “JELGAVAS ŪDENS”), iesniegumu (2023.gada 16.augusts Nr.01-03/1036) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2023.gada 17.oktobrī, 31.oktobrī, 29.novembrī un 19.decembrī – papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2023.gada 17.oktobris Nr.01-03/1383, 2023.gada 31.oktobris Nr.01-03/1467, 2023.gada 29.novembris Nr.01-03/1627 un 2023.gada 19.decembris Nr.01­03/1720) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina:

  1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.
  2. SIA “JELGAVAS ŪDENS” paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2023.gada 17.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2023, 158.nr.) un 2023.gada 16.augustā nosūtīja Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā un SIA “JELGAVAS ŪDENS” nav saņemti.
  3. SIA “JELGAVAS ŪDENS” saskaņā ar Metodikas 17.1punktu ir iesniegusi tarifu projektu, kurā tarifu veidojošās izmaksas ir samazinātas par iepriekšējā perioda neparedzētajiem ieņēmumiem saistībā ar izmaiņām maksājumos par elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes iegādi, vienlaicīgi aprēķinot tarifu projektu bez neparedzētajiem ieņēmumiem.
  4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
  5. SIA “JELGAVAS ŪDENS” pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.


Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 17.1, 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA “JELGAVAS ŪDENS” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,07 EUR/m3;
1.2.  kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,50 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2024.gada 1.februāra līdz 2026.gada 31.janvārim;

 
PROJEKTA IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (līdz 2023. gada oktobrim) Drukāt

NAP_EU_REACT_EU.png 

Projekta “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. 4.2.2.0/21/A/087 (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros līdz 2023. gada septembrim ir realizēti visi plānotie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Īstenojot atjaunojamo energoresursu ražojošu tehnoloģiju uzstādīšanu un energoefektīvāku iekārtu montāžu, sasniegts Projekta mērķis un panākta energoefektivitātes paaugstināšana SIA "JELGAVAS ŪDENS" infrastruktūrā Lapskalna ielā 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgavā.

Līdz 2022. gada jūlijam Projekta ietvaros realizēts līgums “Apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, kur energoefektivitātes pasākuma mērķis ir sasniegts, nomainot veco apgaismojuma sistēmu pret jaunu. Apgaismojuma gaismekļa nomaiņu veica SIA “Mītavas Elektra”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603009810.

16102023 1 

 
Ūdens apgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija
02 oktobris 2023
Drukāt
dezinfekcija

SIA ”Jelgavas ūdens” informē, ka sakarā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas profilaktisko dezinfekciju Jelgavā, 2023.gada 23., 24. un 25.oktobrī ūdenim iespējams neliels hlora aromāts. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas.
Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 
Paziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” tarifa projektu
16 augusts 2023
Drukāt

SIA “JELGAVAS ŪDENS ir sagatavojusi un 2023.gada 16.augustā iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu Ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs no 01.08.2023. (bez PVN)

Piedāvātais tarifs no 01.12.2023. līdz 30.11.2025. (bez PVN)

Piedāvātā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

Piedāvātais tarifs no 01.12.2025. (bez PVN)

Piedāvātā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0.99

1.05

+6,06%

1.08

+9,09%

Kanalizācijas pakalpojumi

1.21

1.44

+19,01%

1.49

+23,14%

 

 
Paziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” noteikto tarifu
30 jūnijs 2023
Drukāt

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajiem  tarifiem.

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs no 01.05.2023.
(EUR bez PVN) 

Noteiktais tarifs no 01.08.2023.
(EUR bez PVN) 

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

  1,22

  0,99

  -18,9%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

  1,52

  1,21

  -20,4%


Noteiktie tarifi stāsies spēkā
 2023.gada 01.augustā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 5