Juridiskām personām Drukāt

Līguma slēgšana par ūdens padevi un notekūdeņu novadīšanu

 • iesniegums;
 • uzņēmuma reģ. apliecības kopija;
 • nodokļu maksātāja reģ. apliecības kopija;
 • paraksta tiesību apliecinošs dokuments;
 • uzņēmuma norēķinu rekvizīti;
 •  īpašumtiesību apliecinoši dokumenti vai telpu nomas līguma kopija.

*** uzrādot dokumentu oriģinālus

Tehnisko noteikumu saņemšanai nepieciešams:

 • iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu;
 • Jelgavas pilsētas domes rīkojums par būvniecības atļaujas izsniegšanu vai Būvvaldes izsniegta inženierplānošanas uzdevuma kopija;
 • objektiem, kuriem plānotais ūdens patēriņš ir lielāks par 1.5 m 3 /h jāiesniedz sekojoši ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskie parametri;
 • kopējais maksimālais ūdens patēriņš diennaktī un stundā, t.sk. karstā ūdens patēriņš;
 • ūdens patēriņš uguns - dzēsības vajadzībām;
 • nepieciešamais spiediens ūdensvada tīklā;
 • dati par notekūdeņu daudzumu un sastāvu;
 • rakstiska pārējo objekta īpašnieku saskaņojuma kopija, ja objektam ir vairāk nekā viens īpašnieks;
 • zemes gabala robežu plāns ar jaunprojektēto objektu izvietojumu.

Izziņas saņemšanai par objekta nodošanu ekspluatācijā nepieciešams:

 • objekta izbūves izpilddokumentācijas sējums;
 • SIA “JELGAVAS ŪDENS” adresēts iesniegums.

Robežaktu izsniegšanai nepieciešams:

 • kanalizācijas un/vai ūdensvada pagalmu tīklu izbūves dokumentācija;
 • inventarizācijas lieta un/vai izpildshēmas