Aktuāli

ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMS

SIA "Jelgavas Ūdens" informē, ka 01.03.2024. sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem Meiju ceļā 30 būs ūdens padeves pārtraukums Meiju ceļš 14; 16; 30; 32; 34; 36; 28; 40; 42; 46; 46A; 48; 50 un Zvejnieku iela 9A.

Aptuvenais ūdensapgādes atjaunošanas laiks plkst. 17:00.

Pēc ūdensapgādes atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās.

SIA ”Jelgavas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Dūņu lauku projekts Drukāt

ju

2015. gada aprīlī ir pabeigts Projekts „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/003/001) (turpmāk tekstā – Projekts), kas tika īstenots darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” (regulē Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr.1487) ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas pēc Projekta pabeigšanas ir 2.537 milj.EUR (ar PVN), t. sk. Projekta izmaksas bez PVN 2.097 milj.EUR un PVN (aprēķinātais) 0.440 milj.EUR, t.sk. PVN (maksājamais) 0.022 milj.EUR.

Projekta izmaksas tika segtas no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma 0.997 milj. EUR un SIA “Jelgavas ūdens” līdzekļiem 1.122 milj.EUR apmērā.

Projekta ietvaros tika veikta segto dūņu lauku projektēšana un būvniecība Jelgavas pilsētas Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (turpmāk tekstā - NAI), veikta minēto darbu būvuzraudzība un piegādāta specializētā traktortehnika notekūdeņu dūņu lauku ekspluatācijai.

Minētās Projekta aktivitātes tika īstenotas realizējot trīs līgumus:

2014. gada 20. maijā noslēgtais Līgums „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” Nr.KF/PĪG/2014/01 ar SIA „Ostas celtnieks” (līguma summa 1 991 483,52 EUR bez PVN), kas ietvēra Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšanu Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projektēšanu un būvdarbus, veicot normatīvo aktu prasībām atbilstošu segta tipa dūņu lauku (4798.5m² platībā) izbūvi esošajā Jelgavas pilsētas NAI teritorijā.

2014. gada 20. maijā noslēgtais Līgums „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projekta būvuzraudzība” Nr.KF/PĪG/2014/02 ar SIA „Firma L4” (līguma summa 26 200,00 EUR bez PVN), kas ietvēra Inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšanu Līgumam „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (projektēšana un būvdarbi)”.

2014. gada 03. decembrī noslēgtais Līgums „Specializētās traktortehnikas iegāde” Nr.KF/PĪG/2014/03 ar SIA„AGRITECH” (līguma summa 79 900,00 EUR bez PVN), kas ietvēra Specializētās traktortehnikas iegādi notekūdeņu dūņu lauku ekspluatācijai Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

Pabeidzot projektu, sasniegts tā mērķis, t.i. nodrošināt LR Ministru kabineta 2006. gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" izpildi Jelgavas pilsētas NAI teritorijā. Izbūvējot jaunos segta tipa dūņu laukus, tiks novērsta atūdeņoto notekūdeņu dūņu samirkšana un izplūšana pa dūņu lauku teritoriju. Ievērojami tiks samazināts no notekūdeņu dūņu laukuma uz NAI novadāmā notekūdens daudzums; novērsta papildus smaku emisija, kā arī samazināta esošo smaku iespēja izplatīties pilsētas apkārtnē; novērsta iespēja ārkārtas gadījumā (ekstremāli plūdi, nokrišņi) Lielupes ūdensbaseina piesārņojums, jo dūņu galvenā masa glabāsies 50-100 metrus tālāk no Driksas upes krasta, kā tas bija pirms Projekta realizācijas.

  projektu “NOTEKŪDEŅU DŪŅU LAUKU PAPLAŠINĀŠANA JELGAVAS PILSĒTAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETEISĒS”
līdzfinansē Eiropas Savienība FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”. PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA
lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
 

Ieguldījums Tavā nākotnē!