Cenu aptauja SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2019/1 Drukāt

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS”
Cenu aptaujā „
Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2019/1

1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks un noformēšana
1.1. Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Jelgavā, Ūdensvada ielā 4, LV-3001 līdz 2019. gada 22. februārim plkst.14:00.
1.2. Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa). Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

2. Pasūtītāja kontaktpersona
SIA „JELGAVAS ŪDENS” Finanšu direktore Indra Bērziņa,
tālr. 63007071; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

3. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts
Darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2).

4. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti
4.1. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar pievienoto veidlapu (Pielikums Nr.1);
4.2. Reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
4.3. Spēkā esošas licences kopija, kuru izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija un kura dod tiesības spiegt veselības apdrošināšanas pakalpojumus;
4.4. Pretendenta līguma iestādes, kas atrodas Jelgavas pilsētā, t.sk., ģimenes ārstu prakses, saraksts;
4.5. Veselības apdrošināšanas programma ar skaidri atšifrētiem medicīnisko pakalpojumu limitiem;
4.6. Piedāvātajai programmai atbilstošie un spēkā esošie veselības apdrošināšanas noteikumi;
4.7. Medicīnisko pakalpojumu netiešās apmaksas kārtība, norādot prasības iesniedzamo dokumentu noformējumam, atlīdzības saņemšanas kārtība un termiņi;
4.8. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma parakstījušās personas pilnvara, ja šī persona atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām.

5. Piedāvājuma cena un valūta
5.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR, norādot gada prēmiju vienam darbiniekam un kopējo apdrošināšanas prēmiju par visu darbinieku apdrošināšanu. Piedāvājuma cenā jāiekļauj Pasūtītājam piedāvātās apdrošināšanas prēmijas, kurās iekļauti visi nodokļi, nodevas, kā arī ar polišu apkalpošanu un administrēšanu saistītie u.c. izdevumi, ja tādi paredzami.

6. Līguma izpildes termiņš
6.1. Līguma izpildes termiņš no 2019. gada 01. marta līdz 2020. gada 29. februārim.

7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
7.1. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: no piedāvājumiem, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7.2. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.

Pielikumā:
1. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa uz 2 lp.
2. Tehniskā specifikācija uz 6 lapām.

 

Paziņojums par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”,
ID Nr. JŪ/2019/1, rezultātiem

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2019/1, uzvarētāju atzīta AAS „BALTA”, reģ. 40003049409, ar līgumcenu EUR 16 536,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši eiro un 00 centi).