AICINĀJUMS PIESLĒGTIES JAUNIZBŪVĒTAJAM KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSAPGĀDES TĪKLAM
25 marts 2019
Drukāt

 

AICINĀJUMS PIESLĒGTIES
JAUNIZBŪVĒTAJAM KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSAPGĀDES TĪKLAM

Vēlamies Jūs informēt, ka SIA "JELGAVAS ŪDENS" realizētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/002 ietvaros, ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūves darbi.

Lai pieslēgtos jaunizbūvētajam kanalizācijas un ūdensapgādes tīklam, Jums jāvēršas   SIA "JELGAVAS ŪDENS"  (Ūdensvada iela 4, Jelgava) Tehniskajā daļā un jāsaņem tehniskie noteikumi.
Tehnisko noteikumu saņemšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums (iesniegumu aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona) (veidlapa elektroniski pieejama SIA "JELGAVAS ŪDENS" mājas lapā: www.ju.lv sadaļā “Veidlapas”);
  • Zemesgrāmatas apliecības kopija;
  • Zemes robežu plāna kopija;
  • Pilnvaras kopija, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.

Pēc minēto dokumentu saņemšanas, SIA "JELGAVAS ŪDENS" noteiktā kārtībā sagatavo tehniskos noteikumus.

Saskaņā ar 2017. gada 6. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosacījumiem individuālo dzīvojamo māju īpašnieki, līdz kuru īpašumu robežai ir izbūvēti ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas pievadi, dzīvojamai ēkai pieguļošā zemes gabala robežās var veikt pagalma ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvi saimnieciskā kārtībā saskaņā ar atviegloto procedūru.
Saskaņā ar augstākminēto noteikumu nosacījumiem, SIA "JELGAVAS ŪDENS” speciālisti vienlaicīgi ar tehniskajiem noteikumiem sagatavo pievada novietojuma plānu un pēc inženierkomunikācijas izbūves veic tās uzmērīšanas darbus dabā. Pakalpojuma maksa par pievada novietojuma plāna izstrādi un uzmērīšanu ir 67,23 EUR (t.sk. PVN 21%). Pievada novietojuma plāna izstrādi un inženierkomunikāciju uzmērīšanu var veikt arī citi atbilstoši būvspeciālisti vai būvkomersanti.
 
Izbūvētos pieslēgumus pieņem ekspluatācijā SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvis. Pēc pieslēgumu pieņemšanas ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam SIA "JELGAVAS ŪDENS" Abonentu apkalpošanas dienestā ir jānoslēdz līgums ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" par pakalpojumu saņemšanu.

Informējam, ka SIA “JELGAVAS ŪDENS” līdz 10.06.2019. pieņem pieteikumus (Ūdensvada iela 4, Jelgava) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Sīkāka informācija pieejama SIA "JELGAVAS ŪDENS" mājas lapā: www.ju.lv sadaļā “Ziņas”.

Tālrunis informācijai: 63007106 – Tehniskā daļa
63022886; 22009356 – Abonentu apkalpošanas dienests