PĀRSKAITĪTS 2020. GADA PIEŠĶIRTAIS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS PAR KANALIZĀCIJAS PIESLĒGUMU IZBŪVI
01 decembris 2020
Drukāt

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie noteikumi), Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgumu izbūvei tika piešķirts pašvaldības 2020.gada budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Par pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem un termiņu iedzīvotāji tika informēti, publicējot paziņojumus laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis”, Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājaslapā www.jelgava.lv un SIA "JELGAVAS ŪDENS" interneta mājaslapā www.ju.lv.

Šogad pieteikumus pašvaldības līdzfinansējumam iesniedza 127 objektu pieteicēji, bet kanalizācijas pieslēgumu izbūvi, atbilstoši Saistošo noteikumu prasībām, veica 116 objektu pieteicēji, kur 112 objekti ir vienģimeņu dzīvojamās mājas, kurām pieslēguma izbūve pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma robežās tika veikta saskaņā ar kanalizācijas pievada novietojuma plānu un pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts EUR 15 par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tai skaitā skatakas), nepārsniedzot EUR 500,00 par pieslēguma izbūvi. No visiem iesniegtajiem pieteikumiem, 4 objekti ir vienģimeņu dzīvojamās mājas, kur pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veica būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti. Šiem objektiem pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts līdz 50 % no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot EUR 1000 par pieslēguma izbūvi.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija, izvērtējot visu pieteicēju iesniegtos dokumentus pēc pieslēgumu izbūves pabeigšanas, pieņēma lēmumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma EUR 37 430,27 pārskaitīšanu. Līdz 2020. gada 01. decembrim pārskaitīts Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 116 objektu pieteicējiem, kuri, atbilstoši Saistošiem noteikumiem, 2020.gadā veikuši dzīvojamās mājas pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.