PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (janvāris-jūnijs, 2021)
30 jūnijs 2021
Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (janvāris-jūnijs, 2021)

Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros uz 01.01.2021. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un pievadu izbūves darbi ir  pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Pārskata periodā visi 7.-33.posmā iekļauto adrešu iedzīvotāji savās pastkastītēs saņēma Aicinājumu pieslēgt savus īpašumus jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Aicinājumā sniegta arī informācija par tālākajām darbībām īpašumu pieslēgšanai jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem:

“Lai pieslēgtos jaunizbūvētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, Jums jāvēršas SIA "JELGAVAS ŪDENS" Tehniskajā daļā un jāsaņem tehniskie nosacījumi pieslēguma izbūvei. Tehnisko nosacījumu saņemšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums – pievienots Aicinājuma pielikumā (iesniegumu aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);
  • Zemesgrāmatas apliecības kopija;
  • Zemes robežu plāna kopija;
  • Pilnvaras kopija, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.

Saskaņā ar 2017. gada 6. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosacījumiem individuālo dzīvojamo māju īpašnieki, līdz kuru īpašumu robežai ir izbūvēti ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas pievadi, dzīvojamai ēkai pieguļošā zemes gabala robežās, var veikt pagalma ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvi saimnieciskā kārtībā saskaņā ar atviegloto procedūru.

Saskaņā ar augstākminēto Noteikumu nosacījumiem, SIA "JELGAVAS ŪDENS” speciālisti sagatavo pievada novietojuma plānu un, pēc inženierkomunikācijas izbūves, veic tās uzmērīšanas darbus dabā. Par pievada novietojuma plāna izstrādi un uzmērīšanu šobrīd spēkā esošais izcenojums ir 83,96 EUR (t.sk. PVN 21%). Pievada novietojuma plāna izstrādi un inženierkomunikāciju uzmērīšanu var veikt arī citi atbilstoši būvspeciālisti vai būvkomersanti.
Izbūvētos pieslēgumus pieņem ekspluatācijā SIA “JELGAVAS ŪDENS” pārstāvis. Pēc pieslēgumu pieņemšanas ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam SIA "JELGAVAS ŪDENS" Abonentu apkalpošanas dienestā ir jānoslēdz līgums ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" par pakalpojumu saņemšanu.”

Lai mudinātu iedzīvotājus pieslēgties jaunizbūvētjiem tīkliem, Jelgavas pilsētas dome pašvaldības budžetā 2021. gadam apstiprināja finansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (kopā EUR 70 845) un saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) iedzīvotāji tika informēti par augstāk minētā līdzfinansējuma apgūšanu ar vietējā laikraksta “Jelgavas vēstnesis”, portālu jelgava.lv, zz.lv, jelgavniekiem.lv un SIA “JELGAVAS ŪDENS” mājas lapas starpniecību, kā arī paziņojumi iedzīvotājiem par līdzfinansējuma iespējām nogādāti Projekta V kārtas posmu adresēs.

Iedzīvotāji uz Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pievada izbūvei varēja pieteikties līdz 2021. gada 01. jūnijam (ieskaitot).  Līdzfinansējuma apgūšanai tika saņemti 215 pieteikumi, no kuriem 211 atbilst Saistošajiem noteikumiem.
Pārskata periodā turpinājās būvniecības garantijas periods ielu posmiem, kas nodoti ekspluatācijā, un tika veikti defektu novēršanas darbi, kā arī turpinājās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijas būvdarbi Zvejnieku ielā 10 (Projekta 13.posms). Uzņēmēja plānotais būvdarbu Pabeigšanas laiks – 2021. gada augusta beigas.