PAR DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS UZKRĀTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU IZVEŠANAS KĀRTĪBU – IZVEŠANAS BIEŽUMA MINIMĀLĀS PRASĪBAS
07 marts 2023
Drukāt

Lai decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, septiķu un krājtvertņu īpašnieki par saviem līdzekļiem nodrošina tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu asenizatoram.

Notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāte noteikta 2019.gada 25.jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

  • Minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no dzīvojamās mājas un/vai objekta, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ir viena reize gadā.
  • Minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.
  • Minimālais notekūdeņu, nosēdumu un/vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja vai būvnieka izdoto tehnisko dokumentāciju par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākums ir uzrādīt pašvaldības pilnvarotai personai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošu dokumentu.