Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
28 decembris 2023
Drukāt

28.12.2023.                                                                                                                                                                                     Nr.161 (prot. Nr.52, 2.p.)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2023.gada 16.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS”, reģistrācijas numurs: 41703001321, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – SIA “JELGAVAS ŪDENS”), iesniegumu (2023.gada 16.augusts Nr.01-03/1036) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2023.gada 17.oktobrī, 31.oktobrī, 29.novembrī un 19.decembrī – papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2023.gada 17.oktobris Nr.01-03/1383, 2023.gada 31.oktobris Nr.01-03/1467, 2023.gada 29.novembris Nr.01-03/1627 un 2023.gada 19.decembris Nr.01­03/1720) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina:

  1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.
  2. SIA “JELGAVAS ŪDENS” paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2023.gada 17.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2023, 158.nr.) un 2023.gada 16.augustā nosūtīja Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā un SIA “JELGAVAS ŪDENS” nav saņemti.
  3. SIA “JELGAVAS ŪDENS” saskaņā ar Metodikas 17.1punktu ir iesniegusi tarifu projektu, kurā tarifu veidojošās izmaksas ir samazinātas par iepriekšējā perioda neparedzētajiem ieņēmumiem saistībā ar izmaiņām maksājumos par elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes iegādi, vienlaicīgi aprēķinot tarifu projektu bez neparedzētajiem ieņēmumiem.
  4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
  5. SIA “JELGAVAS ŪDENS” pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.


Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 17.1, 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA “JELGAVAS ŪDENS” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,07 EUR/m3;
1.2.  kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,50 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2024.gada 1.februāra līdz 2026.gada 31.janvārim;

3. apstiprināt SIA “JELGAVAS ŪDENS” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,10 EUR/m3;
3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,54 EUR/m3;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2026.gada 1.februāra;
5. atcelt no 2024.gada 1.februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 22.septembra lēmumu Nr.170 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 186.nr.).
Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “JELGAVAS ŪDENS” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja                                                                                                                                                                                     A. Ozola