REALIZĒTS PROJEKTS "SIA "JELGAVAS ŪDENS" HLORĒTAVAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA” Drukāt

NAP_EU_REACT_EU.png 

Hlorētavas ēka

Projekts realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta "SIA "JELGAVAS ŪDENS" Hlorētavas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. Nr.4.2.2.0/21/A/085 (turpmāk – Projekts) ietvaros, kas tiek īstenots  4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ietvaros.

Realizējot Projektu ir sasniegts ERAF Projekta mērķis - veikta energoefektivitātes paaugstināšana SIA "JELGAVAS ŪDENS" piederošā infrastruktūrā Lapskalna ielā 22, Jelgavā, pārbūvējot vēsturisko "Hlorētavas ēku" par garāžu ar sadzīves telpām, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un uzstādot siltumsūkni, nodrošinot laikmetam atbilstošu infrastruktūru.

Hlorētavas ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas darbus veica SIA “Latbūvnieks” (reģ.Nr. 43603054890), saskaņā ar SIA “Komunālprojekts Jelgava” (reģ.Nr. 43603014192) izstrādāto būvprojektu “Hlorētavas ēkas pārbūve par garāžu ar sadzīves telpām, ēkas siltināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Lapskalna ielā 22, Jelgavā” (būvniecības lietas Nr. BIS-BL-392356-7577). Būvdarbu būvuzraudzību veica SIA “LATVIJAS BŪVUZRAUGS” (reģ.Nr. 40003947374).

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Būvvaldes 11.12.2023. izsniegto Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (Kods 23055950003000 (23 00145 0003000)), būves nosaukums turpmāk ir mainījies no “Hlorētava” uz “Garāža ar sadzīves telpām”.