Par datu apstrādi saistībā ar līdzfinansējuma piešķiršanu Drukāt

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
(informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Pārzinis

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, pakalpojuma izpildei, VRN 41703001321, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tālrunis: +371 63023575, tīmekļa vietne: http://www.ju.lv.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība kā līdzfinansējuma devējs, reģistrācijas Nr. 40900039904, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tālrunis: +371 63005531, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegtās informācijas pārbaude un izmantošana, lai piešķirtu pašvaldības līdzfinansējumu un noslēgtu līdzfinansējuma līgumu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta:

  1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sestajā daļā;
  2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.19-2 „ Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – saistošie noteikumi).


Līdzfinansējuma līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei un pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi

Fiziskas personas (iesniedzējs - dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis, kurš piesakās uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ar mērķi saņemt noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumu, noslēdzot pakalpojuma līgumu) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, e-pasts, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konts.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija, ja attieksies.

Būvniecības ieceres ģenerālplāna, būvdarbu apjomu un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldes lēmuma izdruka no Būvniecības informācijas sistēmas BIS, ja attieksies.

Izpildīto būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta kopija, būvkomersanta izrakstīta rēķina kopija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) maksājuma dokuments, kas apliecina būvkomersanta izrakstītā rēķina apmaksu, ja attieksies.

Slēdzot līdzfinansējuma līgumu, var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Pašvaldības finansējuma izlietojuma attaisnojuma dokumentos norādītā informācija: pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, adrese, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konts.

Datu saņēmēju kategorijas

SIA „JELGAVAS ŪDENS” – pakalpojuma izpilde.

SIA „JELGAVAS ŪDENS” izveidota komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības pārstāvis – iesniegumu atbilstības saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izvērtēšanai.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments, Finanšu departaments – pašvaldības finansējuma izlietojuma kontrolei.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un atbilstoši SIA „JELGAVAS ŪDENS” nomenklatūrai iesniegumi līdzfinansējuma piešķiršanai tiek glabāti un līdzfinansējuma līgumi tiek glabāti 10 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas:

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, izmantojot SIA „Lursoft IT” kā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantotāja pakalpojumus, piekļūst arī zemesgrāmatu datiem, lai pārliecinātos par iesniedzēja īpašumtiesībām.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie kāda no Pārziņiem ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, ja tas iespējams, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie kāda no Pārziņiem, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

 Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ).